BONO
Aktuelt arkiv


2014
18.03.14

Følgeretten er nå innført i totalt 66 land verden over. I EU, som har hatt følgerettslovgivning siden 2001, er det nylig gjennomført et samarbeid mellom kunstnerorganisasjonene og representanter for kunstmarkedet for å sikre at følgeretten fungerer optimalt. Lovarbeid er igangsatt i USA og på trappene i Kina, og samtidig arbeides det for å gjøre følgeretten til en universell, obligatorisk rett for kunstnere i alle land som er tilsluttet Bern-konvensjonen.

Følgerett i USA
New York-kongressmann Nadler la nylig frem et forslag for den amerikanske kongressen (Senatet og Representantenes Hus) om innføring av følgeretts-lovgivning i USA ("Resale Right Legislative Bill") – se artikkel i NY Times

Forslaget vil nå bli gjenstand for lovgivningsbehandling, og deretter forhåpentligvis bli innført.

Hovedelementene i forslaget er som følger:
- Gjelder for salg av verk over 5.000 USD
- 5 % følgerettssats
- Maksimumsvederlag for ett enkelt salg på 35.000 USD
- Omfatter nålevende og avdøde kunstnere (opphavsrettslig vernet)
- Gjelder i første omgang videresalg foretatt av auksjonshus
- Obligatorisk kollektiv forvaltning
- Formell gjensidighet med land utenfor USA som har følgerett

Forslaget er delvis et resultat av målrettet innsats foretatt av opphavsretts-organisasjonene på billedsiden. BONO har deltatt i arbeidet sammen med våre europeiske og amerikanske søsterorganisasjoner for å få på plass en lovgivning som styrker følgeretten internasjonalt. Innføring av en følgerettsordning vil blant annet sikre at utenlandske kunstnere (inkl. norske) som får sine verk omsatt i USA vil motta følgerettsvederlag på samme måte som når verkene deres videreselges i Europa.

Følgeretten har eksistert i Norge siden 2007 – les mer her

Følgerett – samarbeid i EU
I EU er det nylig gjennomført en såkalt "stakeholders dialogue", der representanter for kunstner- og opphavsrettsorganisasjoner og kunstmarkedet (auksjonshus, gallerister, profesjonelle kunsthandlere) har samarbeidet for å gjøre den praktiske håndteringen av følgeretten så effektiv som mulig.

Her kan du lese CISACs og EVAs pressemeldinger i forbindelse med at EU-kommisær for EUs indre marked og tjenester, Michel Barnier, var vertskap når samarbeidsdokumentet ble undertegnet.


03.03.14

Det foregår for øyeblikket en storstilt innsats blant opphavsmenn og rettighetshaverorganisasjoner for å forhindre at EUs høring får negative konsekvenser for opphavsretten.

EU-kommisjonen sendte før årsskiftet ut høringsdokumentet "Public consultation on the review of the EU copyright rules" med høringsfrist 5. mars (opprinnelig 5. februar). Høringsdokumentet er svært omfattende og inneholder 80 spørsmål knyttet til ulike aspekter av opphavsretten.

EUs dokument bærer preg av å ha mer fokus på forbrukernes og tjenesteleverandørenes interesser enn på opphavsmennenes rettigheter. For å balansere bildet og unngå at konsultasjonen resulterer i at kunstnernes rettigheter blir svekket, må kunstnere og andre som lever av de åndsverk de skaper la sin stemme bli hørt.

BONO har sendt høringsbrev til EU-kommisjonen. Brevet vil bli publisert på kommisjonens nettsider sammen med høringsbrev fra andre bidragsytere.

I vårt brev tar vi blant annet til orde for at det er helt unødvendig å tilsidesette kunstnernes rettigheter for å gi samfunnet enkel tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale. Opphavsmennene og deres organisasjoner arbeider kontinuerlig for å etablere og videreutvikle løsninger og lisensieringssystemer som gjør det enkelt for dem som ønsker det å få tilgang til og bruke åndsverk. På den måten sikres samtidig opphavsmennene vederlag når verkene deres blir brukt, og forholdene blir lagt til rette for at nye åndsverk kan bli skapt.

Ønsker du personlig å gi din støtte, kan du signere det felles europeiske oppropet på CREATORS FOR EUROPE.


15.01.14

Etter en lang periode med forhandlinger om bruk av kunstverk i NRKs produksjoner, har NRK og BONO nå kommet til enighet. Med det har opphavsmenn på billedsiden endelig fått på plass en avtale på lik linje med andre opphavsmenn.Fra venstre:
Øyvind Lund (mediedirektør, NRK), Turid Schnell (rettighetssjef, NRK),
Harald Holter (daglig leder, BONO)


Avtalen, som i første omgang løper til 2016, vil sikre opphavsmenn og rettighetshavere vederlag når NRK benytter deres åndsverk i sine produksjoner og fremfører disse i kringkasting og på nett. Samtidig gir avtalen NRK muligheten til å produsere og vise programmer med kunstverk på en adskillig enklere måte og i et betydelig større omfang enn til nå. Dermed skulle forholdene ligge til rette for økt bruk av kunstverk og styrket formidling av kunst i NRK.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon for kringkasting. Avtalen innebærer derfor at NRK kan kringkaste verk av samtlige norske og utenlandske billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedsiden. Avtalen omfatter også NRKs bruk av verk på nett av opphavsmenn BONO representerer direkte eller etter fullmakt fra organisasjonene NBK, NK, GRAFILL og FFF.

NRK skal etter avtalen betale et årlig totalvederlag og samtidig rapportere til BONO slik at vederlagene kan fordeles individuelt på bakgrunn av faktisk bruk. Om nødvendig vil BONO supplere med egen gjennomgang og kontroll. I tillegg vil den enkelte opphavsmann/ rettighetshaver få mulighet til selv å melde fra til BONO om vederlagspliktig bruk dersom dette ikke allerede er registrert. Mer informasjon om dette vil fortløpende bli publisert på BONOs nettsider.Fra venstre:
Bjørn Audun Agersborg (advokat, NRK), Turid Schnell (rettighetssjef, NRK), Benedicte Langford (Bing Hodneland advokatselskap), Harald Holter (daglig leder, BONO), Kristine Farstadvoll (juridisk rådgiver, BONO), Hege Duckert (kultursjef, NRK), Øyvind Lund (mediedirektør, NRK)


Foto: © Benedicte Langford/BONO og © Per Ole Hagen/NRK


2013
05.12.13

BONOs anmeldelse av gallerieieren for overtredelse på åndsverkloven er tidligere omtalt i BONO Aktuelt. Politiet henla opprinnelig saken, men den ble gjenopptatt etter at BONO klagde på henleggelsen.

Gallerieieren er i Oslo Tingrett 4. desember dømt for grovt bedrageri og brudd på åndsverkloven. Les artikkel i Aftenposten.

BONO forvalter opphavsretten til Gustav Vigelands verk på vegne av rettighetshaver Kulturetaten v/Vigeland-museet. Dersom noen ønsker å bruke et vernet verk (f. eks. lage en kopi eller tilgjengeliggjøre det på internett) må det på forhånd innhentes samtykke fra rettighetshaverne.

Les BONOs opprinnelige pressemelding.


21.11.13

BONO deltar i en internasjonal kampanje for å innføre følgerett for kunstnere i alle land.

Følgeretten er en fundamental rett for alle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Den innebærer at du som kunstner har rett til vederlag og mottar en prosentandel av salgsprisen når dine verk videreselges i et galleri, på et auksjonshus eller av en kunsthandler. Bare i Norge alene har BONO innkrevd over 25 millioner kroner i følgerettsvederlag til kunstnerne siden følgeretten ble innført i 2007.

Nå kan du bidra til at følgerett blir innført som obligatorisk i Bern-konvensjonen og dermed gjelde for kunstnere i ALLE land. Alt du trenger å gjøre er å støtte kampanjen ved å undertegne oppropet (klikk her).


09.09.13

Vår felles kampanje for å gjøre følgeretten (resale right) til en internasjonal, obligatorisk rettighet for kunstnerne, er nå lansert. Les mer om kampanjen, hvorfor kunstnerne støtter opp om den og hvordan du også kan undertegne her.


25.07.13

På CISACs generalforsamling i Washington i juni i år, ble det vedtatt å arbeide aktivt for å fremme følgeretten og tydeliggjøre dens betydning for kunstnerne. CISAC ber EU og WIPO om å arbeide for å forbedre Bern-konvensjonens artikkel 14ter, slik at følgeretten blir anerkjent som en fundamental rettighet for kunstnerne og blir obligatorisk internasjonalt.

Her kan du lese CISACs resolusjon om følgeretten.

Om følgeretten (resale right):
Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag. Denne vederlagsretten kalles følgerett. Formålet med følgeretten er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. Vederlaget fastsettes som en prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt.

Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten i Norge og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten.

Om CISAC:
BONO er assosiert medlem i den internasjonale paraplyorganisasjon CISAC.
CISAC er en sammenslutning av forvaltningsorganisasjonene innenfor de fleste verkskategoriene (musikk, tekst, bilde). Billedkunstorganisasjonene i CISAC utgjør organisasjonen CIAGP. CIAGP gir blant annet de forskjellige organisasjonene anledning til å samordne sitt opphavsrettslige arbeid.


28.06.13

Prøveordningen for bruk av kunstverk i digitale læremidler tar utgangspunkt i eksisterende avtale mellom Forleggerforeningen og BONO. Siktemålet både for BONO og Gyldendal har vært å finne frem til en klareringsmodell som er så enkel å håndtere som mulig. Prøveordningen baserer seg på tidligere skjemaer for klarering av kunstverk i lærebøker, med tillegg for forskjellige former for digital utnyttelse.

Prøveordninger vil også kunne anvendes av andre forlag som er medlem av Forleggerforeningen. Nye skjema for klarering og betingelser for digital bruk finner du her.

Ordningen vil fortløpende bli evaluert slik at den effektivt gjenspeiler nye bruksformer og faktisk bruk.


19.06.13

Ny avtale som gjør det enkelt for KORO å publisere verk er inngått idag, onsdag 19. juni 2013. Avtalen dekker også de digitale formidlingsbehov KORO har.

Her kan du lese mer om avtalen mellom KORO og BONO.


12.06.13

I februar 2012 ble det gjennom et oppslag i VG kjent at en profilert gallerieier hadde solgt en forfalskning av Gustav Vigelands Sinnataggen i bronse. Før salget hadde han også laget en form av skulpturen som ble brukt til å støpe opp en kopi i gips. BONO forvalter opphavsretten til Gustav Vigelands verk på vegne av rettighetshaver Kulturetaten v/ Vigeland-museet, og anmeldte forholdet til politiet. Galleristen må nå møte i retten for brudd på åndsverkloven.

Dersom noen ønsker å bruke et vernet verk (f. eks. lage en kopi eller tilgjengelig-gjøre det på internett) må det på forhånd innhentes samtykke fra rettighets-haverne. Galleristen kontaktet imidlertid aldri rettighetshaverne v/BONO.

På vegne av rettighetshaverne anmeldte BONO forholdet til politiet. Etter lengre tids etterforskning henla politiet den 21. november 2012 saken på grunn av bevisets stilling. BONO påklaget henleggelsen da vi reagerte på at en gallerieier som har markedsført seg som Norges ledende skulpturgalleri og som har jobbet innenfor kunstbransjen siden 1980-tallet, ikke kontaktet Vigeland-museet eller foretok noen undersøkelser som kunne dokumentere at bronseavstøpningen virkelig var ekte.

Les BONOs pressemelding.


2012
06.07.12

BONO har engasjert seg i forbindelse med den planlagte oppføringen av Steinmeyerorgelet i Nidaros domkirke. I den foreslåtte løsningen er det lagt opp til en plassering som vil medføre at deler av Gabriel Kiellands berømte Rosevindu blir skjult bak orgelpipene. På vegne av rettighetshaverne etter Gabriel Kielland har BONO derfor tilskrevet både Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Riksantikvaren. I våre henvendelser ber vi om at det utarbeides enn annen løsning enn den som til nå er foreslått. I stedet bør det velges en løsning der Kiellands verk fremstår slik det opprinnelig er ment; ved at alle verkets deler vises.

- BONOs siste brev til NDR finner du her.
- Artikkel i Dagbladet 6. juli med omtale av saken finner du her.
- Innlegg i Aftenposten (Knut L. Ridderhus/Ragnar Kristensen), 5. juli; her
- Artikkel Adresseavisen 28. juni; her


2011
20.12.11

KUD har nylig utsendt et høringsnotat til "forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven".

Bakgrunnen for høringen er de uklarheter som har oppstått på området for videresending av kringkastingssending, der hele systemet for klarering av rettigheter på nåværende tidspunkt er satt ut av spill.

Formålet med KUDs forslag er å få etablert en midlertidig ordning for å klargjøre hvem som er rett organisasjon for klarering av rettigheter.

Høringsfrist er 5. januar 2012.
Vi vil publisere vår høringsuttalelse på våre nettsider så snart den foreligger.


20.12.11

Norges Museumsforbund har nylig utsendt til sine medlemsinstitusjoner BONOs forslag om inngåelse av avtale om nettpublisering. En avtale vil gjøre det enkelt for de museene som har vernede kunstverk i sine samlinger å publisere dette gjennom museumsportalen Digitaltmuseum. Avtalen dekker de over 50.000 norske og utenlandske kunstnere BONO representerer og sikrer samtidig at disse kunstnerne mottar et årlig vederlag når deres verk blir gjort tilgjengelig på nettet.

BONO har allerede inngått avtale med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Her kan du lese BONOs invitasjonsbrev.

Har du spørsmål/ønsker å inngå avtale, kontakt BONOs juridiske rådgiver Ida Otterstad på .(JavaScript must be enabled to view this email address).


20.12.11

EU-kommisjonen fremla den 14. desember sin rapport om implementeringen og effekten av følgerettsdirektivet (les kommisjonens rapport og BONOs konsultasjonsskriv).

EU-kommisjonens rapport innebærer blant annet at auksjonshus i England og Holland nå etter 2011 ikke lenger kan holde rettighetshavere etter avdøde kunstnere utenfor følgerettsordningen. Fra og med 2012 skal både verk av nålevende og avdøde kunstere omfattes av følgeretten. Dette betyr også at verk av avdøde norske kunstnere som omsettes i England blir omfattet av følgeretten.

Omtrent samtidig, torsdag 15. desember, ble det presentert et lovforslag for den amerikanske Kongressen, der det foreslås innført følgerett i USA for nålevende og avdøde kunstnere. Les mer om lovforslaget i denne artikkelen i The New York Times.

Les også:
- Intervju med Damien Hirst i GalleristNY.


25.05.11

Departementet åpner i sitt forslag for at rettighetskrenkelser på internett lettere kan følges opp av rettighetshaverne. Utfordringen med internettkrenkelser har bl.a. vært vanskelighetene med å avdekke identiteten til personer som ulovlig tilgjengeliggjør opphavsrettsbeskyttet materiale på et nettsted. Forslaget gjør det enklere å registrere ulovlig bruk samtidig som at reglene for når man kan få utlevert identitet forenkles og tydeliggjøres. Forslaget skal likevel ivareta personvernet og ytringsfriheten.

BONO er høringsinstans, og fristen er satt til 30. september 2011.

Les mer om departementets lovforslag ved å klikke på lenkene under:

Pressemelding Kulturdepartementet

www.binghodneland.no


17.03.11

Følgeretten ble innført i Norge i 2007. EU-kommisjonen gjennomfører nå en konsultasjonsrunde for å evaluere effekten av innføringen av EUs følgerettsdirektiv. Frist for innsending av konsultasjoner var 11. mars.

Etter flere år med følgerett i Europa, er det mulig å slå fast følgende;
Følgeretten har ingen negativ effekt for kunstomsetningen i Europa, men den har stor betydning for kunstnerne!

Her kan du lese BONOs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.

Flere av BONOs utenlandske søsterorganisasjoner har innsendt skriv til EU.
Her finner du uttalelsene fra Copydan Billedkunst (Danmark), BUS (Sverige)
og DACS (England).


EVA (European Visual Artists) er billedopphavsrettsorganisasjonenes lobbyorgan i EU. Her kan du lese EVAs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.


08.03.11

Nasjonalmuseet har nå publisert deler av sin samling på www.digitaltmuseum.no. Nasjonalmuseet og BONO har nylig inngått avtale som har gjort dette mulig. Over 5.000 kunstverk, designgjenstander og arkitekturgjenstander er til nå lagt ut. Nasjonalmuseet er først ute av kunstmuseene til å publisere sin samling på DigitaltMuseum etter avtale med BONO.

BONO har utviklet en standardavtale som gjør det mulig for norske museer å publisere sine samlinger på dette nettstedet. Flere museer er i ferd med å inngå avtale. Avtalen sikrer også kunstnerne vederlag når deres verk blir gjengitt.Kulturminister Anniken Huitfeldt på Nasjonalmuseets lansering i februar.
Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design


08.03.11

Google gjør nå kunstsamlinger i flere av verdens mest kjente museet tilgjengelig gjennom sitt Art Project. Turen er foreløpig ikke kommet til Norge, men dersom det blir aktuelt vil BONO kunne tilby avtale som gjør dette mulig.

På NRKs nettsider kan du lese og høre mer.


2010
17.11.10

Med over 100 millioner kroner i innkrevd vederlag i 2010, er en milepæl for BONO og kunstnerne nå passert.

BONOs styreleder Åse-Marit Thorsbjørnsrud uttaler;

Over 3000 kunstnere har mottatt vederlag fra BONO siden vi ble etablert i 1992. Bortsett fra en nedgang under ”finanskriseårene” i 2008 og 2009, har BONO sendt mer vederlag tilbake til kunstnerne for hvert år.

Om beløpene er små eller store, om de går til en kjent eller mindre kjent kunstner, så er vederlagene fra BONO en kjærkommen ekstrainntekt. Vederlagene bidrar til å skape ny kunst, og gir også etterlatte etter avdøde kunstnere mulighet til å sikre at verdifull kunst ikke går tapt for ettertiden.
image


09.11.10

Kulturminister Anniken Huitfeldt åpnet Den nordiske opphavsrettskonferansen på billedområdet som fant sted på Litteraturhuset i Oslo 11- 12. november. Konferansen ble arrangert av BONO i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, GRAFILL, Tegnerforbundet og Forbundet Frie Fotografer og talte over 75 deltakere fra Norge og utlandet. Les mer om konferansen her.


09.11.10

Den verdenskjente billedkunstneren Frank Stella valgt til ny president i CIAGP. CIAGP består av opphavsrettsorganisasjoner på billedområdet fra hele verden (tilsvarende BONO). Valget fant sted på CIAGPs konferanse i New York den 3-4. november. I tillegg til sitt virke som kunstner har Stella i en årrekke vært en talsmann for kunstnernes rettigheter. Som president i CIAGP vil han ha særlig fokus på å styrke billedkunstnernes opphavsrettslige situasjon.


10.08.10

Kulturminister Anniken Huitfeldt uttrykte i et innslag på Dagsrevyen i juli at en egen stortingsmelding om visuell kunst er på trappene. Det ventes at arbeidet vil påbegynnes etter sommeren. Se innslaget på NRK her.


10.08.10

Kulturdepartementet har satt frist til 13. august på høringen på sitt forslag til endring i forskrift til "kunstavgiftsloven". Forskriften foreslås endret slik at Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) sikres forslagsrett til oppnevnelsen av styremedlemmer i i styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). I dag er det bare Norske Billedkunstnere (NBK) som har forslagsrett overfor departementet.

Bakgrunnen for forslaget er at avgiftsgrunnlaget fra og med 2007 ble endret til også å omfatte flere typer kunstverk, herunder kunsthåndverk og fotografiske verk. Årsaken til at avgiftsgrunnlaget i kunstavgiftsloven ble endret, var at Norge i 2007 gjennomførte EUs følgerettsdirektiv. Etter godkjenning av KKD er BONO ansvarlig for innkreving- og fordeling av følgerettsvederlaget i Norge.

Her kan du lese BONOs høringssvar.
Her er Kulturdepartementets høringsnotat.


21.06.10Info-nettstedet Clara, en nettbasert info-sentral om opphavsrett etablert av FONO, Gramo, Kopinor, Norwaco, TONO og BONO, er tildelt stjerne av ABC Startsiden.

"Siden deres er nyttig for de fleste innenfor det området tjenesten skal dekke. Tjenesten er informativ og omfangsrik, og holder høy standard. NYTTIG PÅ NETT."

Les mer her
Ta en titt på Claras nettsider


28.05.10

Norge er vertskap for den årlige Nordiske Billedopphavsrettskonferansen, som avholdes på Litteraturhuset i Oslo 11. og 12. november i år.

Konferansen samler representanter for billedskapere i de nordiske landene for informasjonsutveksling og oppdatering på viktige opphavsrettslige spørsmål. Bak arrangementet står de sentrale norske billedorganisasjonene NBK, NK, Grafill, FFF, Tegnerforbundet og BONO.

I løpet av den to dager lange konferansen vil ulike foredragsholdere fra inn- og utland belyse ulike aspekter ved billedskaperes opphavsrett og samfunnets behov for tilgang til og bruk av bilder.

Nærmere informasjon om program, påmelding m.v. vil følge.


27.05.10

Kulturdepartementet har signalisert at endringer i åndsverkloven antakeligvis vil sendes på høring høsten 2010. Dersom siktemålet er at endringene skal kunne tre i kraft samme år som 50-årsjubileet for åndsverkloven av 1961, vil høringsfristen måtte settes til før årsskiftet 2010/2011.

Se også tidligere artikkel om KKDs uttalte hovedmål med lovrevisjonen.


05.03.10

Ballade.no skriver at "sikring av kunstnernes levekår er kulturdepartementets hovedmål i forbindelse med den forestående gjennomgangen av åndsverkloven". Dette uttrykte kulturminister Anniken Huitfeldt på et seminar om åndsverk og det digitale samfunnet på Handelshøyskolen BI nylig.

Les artikkelen på Ballade.no her


02.03.10

Ulovlig fildeling av opphavsbeskyttet materiale er et mye omtalt tema.
Den digitale spredningen av slikt materiale byr på flere utfordringer også for rettighetshaversiden. Departementet vil blant annet se på hvordan rettighetshavernes inntekter og interesser best kan ivaretas i møte med den digitale verden. I denne forbindelse er det oppnevnt en referansegruppe som skal vurdere ulike tiltak mot ulovlig fildeling og tiltak for økt bruk av lovlige tjenester.

Referansegruppen har sitt første møte 11. mars og består av følgende representanter:
1. Statssekretær Roger Solheim, Kulturdepartementet (leder)
2. Forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs, Aschehoug forlag
3. Underdirektør Anne Beate Saga Hammerstad, Forbrukerrådet
4. Direktør Marte Thorsby, IFPI Norge
5. Musiker og kunstner Per Platou, selvstendig næringsdrivende
6. Prosjektleder Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
7. Regulatorisk direktør Siri Kalager, Telenor
8. Administrerende direktør Cato Strøm, TONO
9. Universitetslektor Gisle Hannemyr, Universitetet i Oslo

For mer informasjon om referansegruppen, se lenkene under.

- Kulturdepartementets pressemelding 26.02.2010
- Fra digi.no 26.02.2010


01.02.10

20. januar gikk seminaret "Er opphavsretten gått ut på dato?" av stabelen med over 350 interesserte deltakere. Seminaret fant sted i Gyldendalhuset med utgangspunkt i advokat Thomas Rieber Mohns doktoravhandling om digital privatkopiering. Foredragsholderne var Marte Thorsby (direktør Ifpi Norge), Ole Andreas Rognstad (professor i rettsvitenskap, UiO), Thomas Nortvedt (rådgiver i Forbrukerrådet) og Terje Gaustad (førstelektor ved Handelshøyskolen BI).

Foredragsholderne utfordret lovgivende myndigheter til å gjøre privatbruksbestemmelsen i åndsverkloven tydeligere og mer tilgjengelig i forbindelse med den forestående lovrevisjonen.

Her kan du lese informasjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag, Bjarne Buset, sitt innlegg i DN 20. januar; Fra Gutenberg til Google.


01.02.10

Privatkopieringsvederlaget er en kompensasjon til rettighetshaverne for lovlig privat kopiering. Ordningen i sin nåværende form ble innført i 2005. Kompensasjonen tildeles årlig over statsbudsjettet, og tilfaller etter avtale medlemsorganisasjonene i Norwaco. Andelen som tilfaller de forskjellige organisasjonene fastsettes av Norwacos organer.

En forutsetning for tildeling fra myndighetene er at vederlagene fordeles individuelt. Etter avtale med NBK har BONO forestått denne første individuelle fordelingen av midlene til billedkunstnere. Fordelingen gjelder vederlag for perioden 2005-2007.


2009
01.12.09

Tilman Lüder og hans stab deltok på EVA-møte i Brüssel den 19. februar. Der presenterte de noen av EU-kommisjonens synspunkter på opphavsrettslige områder relevante for billedkunstnere og andre opphavsmenn til bilder. Av de emnene som ble diskutert var utfordringene i forhold til såkalte "orphan works" og fremtidige forvaltningsmodeller for digital bruk. Møtet ga BONO og våre søsterorganisasjoner mulighet til å fremme ideer og forslag til løsninger som ivaretar opphavsmennenes og brukernes interesser.