Medlemsvilkår for BONOs medlemmer

§ 1

Rettighetshaveren, som er innehaver av opphavsrett, overdrar til BONO, eller den BONO setter i sitt sted, i de sammenhenger og på de vilkår som angis i denne avtale, å forvalte rettighetshaverens opphavsrett til alle verk som han/hun til enhver tid har gjort tilgjengelig for allmennheten eller som han/hun har overdratt eksemplarer av. Litterære verk i form av skrifter o.l., musikkverk og andre kunstneriske verk som ikke utgjør kunstverk eller fotografiske verk, omfattes ikke av oppdraget. BONOs styrende organer vedtar retningslinjer for det praktiske omfang av forvaltningsavtalen. Disse tilsendes alle medlemmer av BONO.

§ 2

BONOs forvaltningsoppdrag er eksklusivt, i det rettighetshaveren forplikter seg til ikke selv å inngå avtale vedrørende slik bruk av verk som inngår i BONOs forvaltningsoppdrag i henhold til denne avtale. Forvaltningsoppdraget påvirker ikke avtale som rettighetshaveren har inngått før denne avtales ikrafttreden. Rettighetshaveren forplikter seg til å informere BONO om slike avtaler forsåvidt det derved har skjedd en rettighetsoverdragelse som er uforenlig med denne avtale. Rettighetshaveren forplikter seg også til å informere BONO om forhold som kan ha betydning for BONOs mulighet og rett til å utøve forvaltningsoppdraget. Dette gjelder både for forhold som eksisterte før inngåelse av denne avtale som alle øvrige forhold som inntrer under avtaleperioden.

Ved utøvelsen av sitt forvaltningsoppdrag for rettighetshaveren plikter BONO som forvalter av dennes rettigheter og påse at den utnyttelse som BONO inngår avtale om, ikke vil være i strid med god forretningsskikk i forhold til den som etter avtale med rettighetshaveren har gjennomført den første offentliggjøring av verket, eller i strid med mønster- eller varemerkerett som innehas av tredjemann.

Rettighetshaveren er selv ansvarlig overfor tredjemann for forhold som skyldes svikt i den opplysningsplikt som pålegges rettighetshaveren i henhold til denne avtale.

Forvaltningsoppdraget til BONO omfatter ikke rettigheter som rettighetshaver-organisasjonene representerer ved kollektive avtaler, og innkreving av vederlag i henhold til kollektive vederlagsordninger.

Unntatt fra BONOs forvaltningsoppdrag er rettighetshaverens egen visning av sine verk, samt reproduksjoner som rettighetshaveren lar fremstille av egne verk uten annet  ervervsmessig formål enn for å gjøre dem kjent. Når særskilte grunner foreligger kan rettighetshaveren søke BONO om tillatelse til å unnta bestemte verk eller bestemt bruk av verk fra oppdraget. Begrunnet søknad om slik tillatelse skal sendes BONO i rekommandert sending.

§ 3

I henhold til forvaltningsoppdraget skal BONO selvstendig representere rettighets-haveren i følgende sammenhenger:   

a) ved innkreving av vederlag for fremstilling, spredning eller visning av verket, som skjer i henhold til tvangslisens etter opphavsrettsloven eller fotografiloven, slik de til enhver tid gjelder,

b) ved opptak og visning av verk i kringkasting, forsåvidt denne rettighet ikke omfattes av en bestemmelse om avtalelisens, og innkreving av vederlag for slik utnyttelse,

c) ved gjengivelse og fremvisning av verk på film, herunder i videogram,

d) ved gjengivelse av verk i aviser, tidskrifter, ukeblad, bøker, kataloger og lignende trykksaker,

 e) ved gjengivelse av verk på plakater, postkort og lignende trykksaker,

f) ved gjengivelse av verket på transparenter, diasbilder eller lignende,

g) ved overføring til og lagring og bruk av verket i databaser og andre datamedier,

h) ved gjengivelse av verket i annen teknikk, som f.eks. som dekorasjon på industrielt eller håndverksmessig fremstilte gjenstander,

i) ved gjengivelse av verket på emballasje, som vare- eller forretningskjennetegn e.l.,

j) ved eventuell gjengivelse og lignende i henhold til den til enhver tid gjeldende opphavsrettslovgivning eller annen lovgivning som hjemler vederlag og/eller erstatning til rettighetshaveren, såfremt dette ikke strider mot andre lovfestede ordninger eller avtaler som er inngått av rettighetshavernes organisasjoner

I forbindelse med at BONO gir tillatelse til utnyttelse av verk, skal BONO føre tilsyn med at rettighetshaverens ideelle rettigheter blir ivaretatt.

§ 4

BONO har plikt til å innhente rettighetshaverens samtykke ved spørsmål om gjengivelse av verk:

a) på måter eller i sammenhenger som kan være krenkende for opphavsmannens ideelle rettigheter;

 b) i endret eller bearbeidet skikkelse (når gjengivelsen ikke omfattes av beskrivelsen i åndsverklovens § 25, 2 ledd);

 c) i fremstilling med politisk eller religiøs hensikt;

 d) i reklamesammenheng;

 e) for gjengivelse i henhold til denne avtales § 3h og i;

 f) for utgivelse av samling av rettighetshaverens verk i bokform, mappe eller lignende;

g) i film eller fjernsynsprogram hvori rettighetshaverens biografi utgjør et vesentlig innslag.

Samtykke fra rettighetshaveren skal dessuten alltid innhentes når det er spørsmål om å inngå avtale om enerett eller eksklusiv bruksrett.

§ 5

BONO har plikt til å overvåke og nyttiggjøre de overdratte rettighetene slik at både BONO og rettighetshaverens interesser tilgodeses. BONOs styre fastsetter ved behov retningslinjer for dette. For overdragelse i henhold til denne avtale har rettighetshaveren krav på utbetaling av innkrevde midler etter fradrag for BONOs utgifter og nødvendige disposisjoner for virksomhetens drift. Fradragets størrelse fastsettes av BONOs styrende organer.

§ 6

Oversikt over og utbetaling av innkrevde midler skjer etterskuddsvis i henhold til de fordelingsregler m.v. som fastsettes gjennom vedtak av BONOs styrende organer.

§ 7

Forvaltningsoppdraget til BONO innebærer at BONO har rett til å gripe inn mot ulovlig utnyttelse av opphavsmannens verk. BONO har rett til, på rettighetshaverens vegne og i eget navn, å foreta rettslig innkreving, inngå forlik og ellers sørge for de nødvendige tiltak, herunder også rettslige skritt, som effektiv ivaretakelse av rettighetene forutsetter i henhold til denne avtale. BONO skal likevel, når det etter omstendighetene finnes rimelig, drøfte slike tiltak på forhånd med rettighetshaveren. Dersom BONO ikke oppnår avtale med brukeren skal rettighetshaveren varsles skriftlig.

§ 8

BONO har rett til å inngå avtaler med andre lands forvaltningsorganisasjoner vedrørende ivaretakelse av opphavsrettigheter i henhold til denne avtale.

§ 9

Dør rettighetshaveren mens denne avtale løper, overgår rettighetshaverens rettigheter og forpliktelser etter avtalen til den eller de som etter loven etterfølger ham/henne i rettighetene. Flere arvinger etter samme rettighetshaver må velge en felles representant. Vedkommende representant kan, etter fremleggelse av fullmakt, med bindende virkning motta årsoversikter, vederlag og andre utbetalinger fra BONO. Det samme gjelder dersom opphavsrett som forvaltes i henhold til denne avtale har flere innehavere.

§ 10

Rettighetshaveren oppnår, i kraft av denne avtale, fullt medlemsskap i BONO og forplikter seg til lojalt å følge BONOs vedtekter og vedtak som fattes av BONOs styrende organer. Rettighetshaveren godkjenner slike endringer vedrørende innholdet i denne avtale som følger av endringer i lovgivningen, inter nasjonale avtaler eller endringer i BONOs vedtekter.

§ 11 

Rettighetshaveren skal fortløpende holde BONO underrettet om sin adresse, telefonnumre og andre opplysninger som BONO trenger for å oppfylle sitt forvaltningsoppdrag. Rettighetshaveren plikter å bistå BONO i forbindelse med tvister som vedrører håndhevelse av rettighetene.

§ 12

Rettighetshaver i BONO opphører å være medlem:

 a) Ved skriftlig utmelding, som må sendes BONO i rekommandert sending, med 3 måneders varsel. Et medlem kan dog ikke melde seg ut med virkning før 2 år fra avtaleinngåelsen.

 b) Når vedkommende ikke lenger innehar slike rettigheter som denne avtale omfatter.

 c) Når vedkommende utelukkes av foreningen.

BONOs styre kan fatte vedtak om utelukking når rettighetshaveren ikke oppfyller vilkårene i avtale om forvaltningsoppdrag eller motarbeider foreningens formål ved illojal opptreden. Vedtak om utelukking får umiddelbar virkning. Vedtak om utelukking kan klages inn for BONOs tvistemålsutvalg (jf.§ 14), men uten at klagen gis oppsettende virkning. Dersom BONO ikke oppfyller sine plikter når det gjelder utbetaling av innkrevde midler i henhold til denne avtale kan rettighetshaveren si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved denne avtales opphør tilbakeføres automatisk alle rettigheter, som er overdratt i henhold til avtalen, til rettighetshaveren. Avtaler med tredje part, som BONO har inngått på vegne av rettighetshaveren før opphørstidspunktet, påvirkes ikke av avtalens opphør. Endelig oppgjør foretas i henhold til § 6.

§ 13

Denne avtale gjøres gjeldende for 2 år fra avtaleinngåelsen. Avtalen forlenges deretter fortløpende med mindre den sies opp i henhold til § 12 eller dersom BONO oppløses.

§ 14

Tvist om forståelsen av eller brudd på denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Hvis forhandlingene ikke fører frem, avgjøres tvisten av en nemnd bestående av en representant oppnevnt av hver av partene og formann oppnevnt av Det sakkyndige råd for åndsverk, for øvrig følges bestemmelsene i Tvistemålslovens kap.32.