IKKE ØKTE MIDLER TIL PRIVATKOPIERINGS-VEDERLAG I 2019

Kunstverket i bakgrunnen er av kunstneren Signe Marie Andersen  ©  Signe Marie Andersen / BONO

Kunstverket i bakgrunnen er av kunstneren Signe Marie Andersen © Signe Marie Andersen / BONO

 

Tekst og bilder er siden den nye åndsverkloven trådte i kraft i juli i år omsider omfattet av kompensasjonsordningen for privatkopiering. Intensjonen med utvidelsen var å likebehandle kunstnere og forfattere med andre rettighetshavere som for eksempel komponister, regissører, filmarbeidere og plateprodusenter. Men hvor ble det av pengene?? Ikke ett øre i ekstra økning og ikke ett ord i statsbudsjettet om hvorfor utvidelsen ikke er ledsaget av en økning i vederlagene til opphaverne.

Kompensasjon for privatkopiering er en rettighet skapere av åndsverk har med hjemmel i EU- direktiv og åndsverkloven. Det er lovlig å kopiere åndsverk til privat bruk uten å betale vederlag til rettighetshaverne. Kompensasjonen skal dekke denne bruken og også inntektsbortfallet det medfører. I Norge får rettighetshaverne vederlaget ved tildeling over statsbudsjettet. Det er Norwaco som forvalter ordningen i Norge på vegne av rettighetshaverne.

Det var en viktig sak for rettighetshaverne å få med tekst og bilder i privatkopieringsordningen. BONO og de andre rettighetshaverorganisasjonene har jobbet systematisk for å få gjennomslag for dette hos lovgiver. Når ordningen nå er utvidet og omfatter flere åndsverk enn før, er det en selvfølge at tildelingen også må øke. Dette har blitt klart formidlet til Kulturdepartementet og politikerne av et samlet kulturfelt.

At det ikke er satt av ekstra privatkopieringsmidler til kunstnere og forfattere i statsbudsjettet kan se ut som et arbeidsuhell eller en glipp. Konsekvensen er i alle fall at mange flere rettighetshavere enn før skal dele et vederlag som overhode ikke tar høyde for utvidelsen av kompensasjonsordningen. Det betyr i realiteten at kulturministeren har gjennomført et stort vederlagskutt til hele rettighetshaverfeltet på dette området.

Vi arbeider videre med saken!