Følgeretten sikrer at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. BONO krever inn vederlaget og fordeler det til den kunstner som har fått sitt verk solgt.

Hva er følgerett?

Følgeretten er en del av opphavsretten og gir kunstnerne rett til vederlag når deres originalverk blir videresolgt. Innføringen av følgerett i norsk rett er et resultat av EUs harmonisering av følgerettsordningene i Europa. Norge har hatt følgeretten siden 1. januar 2007.

Hvilke verk er omfattet?

Følgeretten gjelder for alle typer originaleksemplarer av kunst så som malerier, tegninger, trykk, litografier, skulpturer, billedvev, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke. 

Hvilke salg utløser følgerett?

Følgerettsvederlag skal betales ved videresalg over 3.000 EURO og utgjør 5 % av salgssummen inkl. salær, men ekskl. merverdiavgift. For salg over 50.000 EURO er prosentsatsen lavere. Maksimum vederlag for ett salg er 12.500 EURO.

Den høye minimumsgrensen på 3.000 EURO medfører at mange videresalg faller utenfor følgeretten. BONO arbeider overfor myndighetene for å få senket denne grensen, slik at flere kunstnere får ta del i sine verks verdiøkning.

Hvem har krav på følgerettsvederlag?

Retten til vederlag består i kunstnerens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Etter opphaverens død tilfaller retten hans arvinger. Følgeretten er personlig og kan hverken overdras eller fraskrives. 

BONO krever inn og fordeler vederlaget på vegne av alle kunstnere som er omfattet av følgeretten, også for ikke-medlemmer.

Samarbeid

BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 %-avgiften på offentlig omsetning av kunst som administreres av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Samordningen har fått fellesbetegnelsen Kunstavgiften og består av en følgerettsdel og en avgiftsdel. På Kunstavgiften.no finner du mer informasjon om samarbeidet.

Foto: Valerio Pennicino /Getty Images

Foto: Valerio Pennicino /Getty Images